RODO – polityka prywatności.

 

Wstęp

 

Celem i misją naszego przedsiębiorstwa jest dołożenie wszelkich starań, by wszelkie informacje jakie nam powierzacie pozostały prywatne. Sporządzając niniejszy dokument podjęliśmy się realizacji prawidłowych zasad, sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej oraz zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych udostępnianych w aplikacji mobilnej lub za pośrednictwem strony internetowej. Prosimy o uważne przeczytanie treści dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania danych osobowych.

Niniejszy dokument został opracowany dla realizacji postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO.

W sytuacji gdy w niniejszej polityce użyto sformułowań:

 1. Klient – należy wtedy rozumieć, że jest to osoba która rezerwuje pojazd, używa pojazdu (będąc kierującym pojazdem), której dane zostały zebrane przez administratora za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji (strony internetowej lub aplikacji), której dane przekazano przez kontrahentów administratora,
 2. administratora danych –  KAPS    Adam Kalota     42-202  Częstochowa, pl. Ignacego Daszyńskiego 14 lok.2    NIP: 573-10-12-061
 3. RODO/ rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:
KAPS    Adam Kalota
42-202 Częstochowa, pl. Ignacego Daszyńskiego 14 lok.2    NIP: 573-10-12-061
U przedsiębiorcy został powołany koordynator ochrony danych osobowych, który odpowiada za ochronę danych osobowych.
Adres poczty elektronicznej dot danych osobowych: iodo@wozibus.pl

 

Klienci

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 

Dane osobowe i informacje o Klientach są zbierane i przetwarzane przez Administratora. Administrator może być również podmiotem, któremu powierzone zostały do przetwarzania dane osobowe Klientów przez jego kontrahentów na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem i  jego kontrahentami.

Kontakt z administratorem może zostać zrealizowany w następujący sposób:

 1. pisemnie, kierując korespondencję na adres:  KAPS   Adam Kalota  42-202 Częstochowa, pl. Ignacego Daszyńskiego 14 lok.2
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@wozibus.pl

U Administratora została wskazana osoba pełniąca funkcję koordynatora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:

 1. wysyłając e-mail na adres: iodo@wozibus.pl
 2. pisemnie, kierując korespondencję na adres:  KAPS   Adam Kalota  42-202 Częstochowa, pl. Ignacego Daszyńskiego 14 lok.2 z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

II. CELE W JAKICH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 

 1. złożenia oferty zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 pkt a) i f) Rozporządzenia)
 2. zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia);
 3. świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do systemu rezerwacji online (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia);
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia);
 5. prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług Wozibus (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia);
 6. przesyłania informacji o promocjach, konkursach, działaniach marketingowych na e-mail, SMSem, MMSem lub w aplikacji mobilnej (art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia)
 7. marketingu w drodze prowadzenia rozmów telefonicznych (art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia),
 8. badania satysfakcji ze współpracy z Klientem i z świadczonych wobec Klienta usług (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia),
 9. spełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych (np. udzielenie informacji uprawnionym do ich żądania organom) (art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),
 10. prowadzenia działalności polegającej w szczególności na raportowaniu, obsłudze prawnej, statystyce i księgowość (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
 11. zabezpieczenia mienia Administratora, w szczególności celem lokalizacji samochodu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży, weryfikacji prawidłowej realizacji umowy przez Klienta (dane lokalizacyjne samochodu, trasa przejazdu) oraz obrony lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b) i f) Rozporządzenia),
 12. weryfikacji wiarygodności płatniczej Klientów (art. 6 ust. 1 pkt a) i f) Rozporządzenia),
 13. archiwalnych na wypadek potrzeby konieczności wykazania przez Administratora faktów lub wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia).

Wyjaśnienia:

Realizacja zawartej umowy (cele 1-3),

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w przypadku ich dobrowolnego przekazania. Celem przekazania danych osobowych jest wykonanie postanowień umowy tzn. najmu pojazdu. Do realizacji usługi wykorzystujemy dane podane przez Klienta, ma to na celu sprawne przeprowadzenie procesu – od jego rozpoczęcia aż po zakończenie usługi.

Obrona roszczeń (cel 4 i 11),

Z punktu widzenia Administratora koniecznym może być dochodzenie pewnych kwot tytułem w szczególności szkód, braku dokonania odpowiednich opłat, kar umownych itp. Z tego powodu Administrator utrzymuje dane Klientów by móc z nich skorzystać w razie sporu sądowego, dane te nie będą podlegały usunięciu na żądanie osoby uprawnionej – pozbawiło by to nas możliwości dochodzenia należnych nam (chociaż czasem spornych) kwot. Koniecznym jest również w tym celu skorzystanie z danych lokalizacyjnych pojazdu, w połączeniu z danym osoby która z niego korzystała.

Cele marketingowe i kontaktowe (cele 5 – 8),

Zbieramy i wykorzystujemy dane Klientów, również aby informować ich o produktach, usługach i promocjach, a także po to by mieć z nimi kontakt. Ale również by móc otrzymać informację o poziomie naszych usług jak i o oczekiwaniach względem nich, nazywamy to celem marketingowym i kontaktowym, a realizujemy go za pośrednictwem elektronicznym i telefonicznym. Pozwala on nam dotrzeć do Klienta z informacjami, które uważamy za przydatne, tak by Klient zachciał skorzystać z naszej oferty.

Chcemy też stale poprawiać jakość naszych usług, w związku z czym zbieramy informacje które będą przydatne do tego celu.

Nadto, dane Klientów będą również wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez nich emailem pytania (kontakt@wozibus.com). Potrzebujemy jednak odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych. Nasze działania mają na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości.

Cel – wypełnienie spoczywających na Administratorze obowiązków (Cel 9)

Może się zdarzyć, że o dane Klienta poprosi nas Policja lub inne organy, czy służby. Nie mamy możliwości odmówić w związku z czym Pragniemy poinformować że Twoje dane zostaną wnioskującym służbom udostępnione.

Obsługa naszych działań przez pomioty zewnętrzne (Cel 10)

Koniecznym jest w dzisiejszych czasach korzystanie z usług księgowych, prawniczych i innych w związku z czym dane Klientów mogą być przekazane do tych podmiotów w celu realizacji przez nie zleconych im obowiązków, działania te będą się odbywały w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Raportowanie i statystyka mają zaś na celu ustalenie tras przebiegu i innych niezbędnych informacji tak by na rynku funkcjonowała jak najlepiej dopasowana do Klienta usługa.

Weryfikacja wiarygodności płatniczej (Cel 12)

Może się zdarzyć, że nasz Klient doprowadzi do powstania zaległości, chociaż możliwość ta została ograniczona do minimum, jednakże chcemy zachować dla siebie możliwość weryfikacji sytuacji finansowej pewnych Klientów.

Archiwizacja (Cel 13)

Przechowujemy niektóre dane, jednak są one anonimizowane po upływie okresu w jakim je potrzebujemy lub usuwane po tym czasie.

 

III. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE I INFORMACJE DOTYCZĄCE KLIENTA

 

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, data urodzenia, nr telefonu, płeć, termin ważności uprawnień do prowadzenia pojazdu (data ważności prawa jazdy), numer prawa jazdy, dane karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej, NIP, PESEL, informację o zaznaczonych zgodach marketingowych. Administrator przetwarza ponadto informacje dotyczące okresu wynajmu i numeru rejestracyjnego samochodu, którego wynajem dotyczy.

Administrator może przetwarzać dane geolokalizacyjne dotyczące lokalizacji samochodów wynajmowanych przez Klientów w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojego mienia, prawidłowej realizacji umowy przez Klienta oraz obrony lub dochodzenia roszczeń, a także parametry pojazdu w czasie jego używania.

Administrator może wykorzystywać logi internetowe oraz adresy IP Klientów w celach statystycznych, zbierania informacji w zakresie błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa czy zarządzania stroną internetową. Dane wykorzystywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację Klientów.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia.

 

IV. ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być poniżej wskazane podmioty:

 1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych (np. pracownicy/współpracownicy),
 2. osoby, których dane dotyczą,
 3. podmioty współpracujące z Administratorem- w celu zawarcia lub realizacji zawartych z Klientami umów lub realizacji umów z tymi partnerami (np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne),
 4. uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskiwania informacji o danych osobowych (np. Policja, Prokuratura, sądy),
 5. biura informacji gospodarczej,
 6. nabywcy wierzytelności,
 7. wydawcy kart płatniczych
 8. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na potrzeby prowadzenia działalności oraz podwykonawcy (np. informatyczne, marketingowe, analityczne, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, windykacyjne, pośrednictwa, doręczania korespondencji i przesyłek, ubezpieczeniowe, naprawcze itp).

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od rodzaju i zakresu danych osobowych oraz celu ich przetwarzania. W przypadku, gdyby dla tych samych danych na podstawie poniższych postanowień został określony odmienny czas ich przechowywania, stosuje się dłuższy termin przechowywania.
 2. Administrator będzie przechowywała dane Klientów przez czas niezbędny do realizacji celów określonych powyżej. Dane osobowe Klientów będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Generalną zasadą jest termin dwuletni w umowach zawieranych z konsumentami od dnia w którym powinniśmy otrzymać zapłatę, jednak sześcioletni w przypadku roszczeń wynikających z działalności gospodarczej, jednocześnie nawet w przypadku gdy zapłata zostanie dokonana, dane będą przechowywane w związku z możliwą reklamacją czy koniecznością dochodzenia innych należności. Jednocześnie, dane mogą być przechowywane do celów księgowych i rachunkowych tj. przez 5 lat licząc od roku następującego po roku w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes, dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym występuje ten uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych dla określonego celu, jednakże dane nie będą przetwarzane, jeżeli Klient zgłosi uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a Administrator nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Jednakże w przypadku przetwarzania danych osobowych:
 • w oparciu o zgodę Klienta – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania;
 • w związku z technologią cookies – dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub innego urządzenia.
 1. Odnośnie zaś danych geolokalizacyjnych, to będą one przetwarzane przez Administratora tak długo, jak to jest niezbędne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub innych celów wynikających z przepisów prawa, w tym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz udzielania informacji uprawnionym podmiotom.

Pragniemy również poinformować o prawie do:

 1. dostępu do danych osobowych, prostowania ich treści, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 2. przenoszenia danych osobowych, które Klient dostarczył na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, to jest do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 3. Jeżeli Klient udzielił zgody przysługuje mu prawo do jej cofnięcia, w każdym czasie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej mocy po jej udzieleniu a przed jej cofnięciem,
 4. Sprostowania danych w sytuacji gdy dane posiadane przez Administratora są nieprawidłowe a także do uzupełnienia tych danych jeżeli będą one niekompletne, z uwzględnieniem celu ich przetwarzania (jeżeli ich uzupełnienie będzie wykraczało poza cel przetwarzania uprawnienie do uzupełnienia nie będzie przysługiwało),
 5. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, przeniesienia danych do innego podmiotu,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, w tym celu zapoznaj się ze stroną https://uodo.gov.pl/

 

Informujemy, że Klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym i zostanie ono zrealizowane w sytuacji gdy:

a) jeżeli udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych – może ją w wybranym przez siebie momencie cofnąć, wysyłając swoje żądanie na adres e-mail

Cofnięcie zgody – Wszelkie dane które dotyczą Klienta zostaną wtedy usunięte, chyba że posiadamy je w związku z zamówieniem. W takim przypadku nie będziemy wykorzystywali tych danych (w tym adresu e-mail) do informowania o naszej działalności, jednak będziemy z nich korzystali by wywiązać się z umowy jaką  zawarliśmy. Administrator pragnie podkreślić że:

b) przetwarzanie danych jest zbędne dla celu w jakim zostały pozyskane – np. gdy umowa i płatności zostały zrealizowane, upłynął okres reklamacji i okres przechowywania danych wynikający z norm prawa powszechnie obowiązującego,

c) został wniesiony sprzeciw i brak jest nadrzędnego uprawnienia do przetwarzania danych,

d) dane byłby przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli usunięcie danych będzie wymagane przez przepisy obowiązuje w państwie członkowskim któremu podlega administrator lub w prawie Unii Europejskiej.

 

VI. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

 

 1. Zastrzegamy możliwość analizowania aktywności w Internecie na bazie profilowania, w tym z wykorzystaniem plików cookies w celu tworzenia i prezentowania Klientowi dedykowanych ofert w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji. Ich wynikiem może być korzystna, czasowa oferta skierowana do Klienta na bazie historii korzystania z naszych usług i zachowań na naszej stronie internetowej.
 2. Za pomocą technologii plików cookies stosowanych na naszych stronach internetowych możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Klientów – np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają stronę internetową, dzięki czemu możemy zaprezentować Klientowi dopasowaną do niego reklamę oraz tworzyć i prezentować przeznaczone dla Klienta oferty. Jednocześnie działania te wykonują dostawcy usług, Administrator ich nie wykonuje.

VII. KORZYSTANIE Z DOMENY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 

Pliki cookies

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym urządzenia Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO (Administrator Danych Osobowych).
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

b) określania profilu w celu wyświetlania dopasowanych materiałów reklamowych. Podkreślamy, że nie jesteśmy odpowiedzialni za profilowanie, pliki te są wykorzystywane przez dostawców usług internetowych.

 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 • Informujemy, że przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu. Można dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zakładka „pomoc” odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Logi Serwera

 • Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce Użytkownika,
g) informacje o adresie IP.

 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.