Regulamin świadczenia usług wynajmu pojazdów
i świadczenia usług z tym związanych

I.

1. Postanowienia ogólne.

Wszelkie pytania, wątpliwości lub informacje można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej
pomoc@wozibus.pl oraz pod numerem telefonu +48 34 307 2101

1.

Niniejszy regulamin wynajmu pojazdów i świadczenia usług (dalej zwane “Warunkami” lub
„Regulaminem”) przez  KAPS  Adam Kalota  / woj. śląskie,
Częstochowa,pl. Ignacego Daszyńskiego 14 lok.2    NIP: 573-10-12-061 (dalej zwana
“Wynajmującym”), wprowadza procedurę rejestracji Użytkownika w aplikacji mobilnej i stronie
internetowej Wynajmującego, warunki i zasady korzystania z pojazdów silnikowych, warunki
obsługi tych pojazdów, odpowiedzialność z tytułu ich używania, a także zasady rozliczeń z tytułu
zamówionych usług.

2.

Rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych przez Wynajmującego, oznacza że:
1. Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem, Cennikiem oraz Warunkami
ubezpieczenia i zaakceptował je, poprzez wyrażanie zgody w odpowiednim polu w tracie
rejestracji przy użyciu aplikacji mobilnej lub strony internetowej Wynajmującego. Przyjmuje się
że wyrażając zgodę Użytkownik potwierdził zaznajomienie się z Regulaminem oraz pozostałym
warunkami świadczenia usług,
2.Użytkownik przekaże/będzie przekazywał w razie ich zmiany, wszystkie informacje i
dokumenty, o jakie na podstawie uzasadnionych przesłanek zwróci się Wynajmujący na
podstawie niniejszego Regulaminu z momentem rejestracji w aplikacji mobilnej lub strony
interentowej lub danych co do których zaistnieje konieczność ich uzupełnienia, poprawienia lub
wyjaśnienia ich treści.
3.Użytkownikiem może być osoba, która:
a) ukończyła 20 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiada wydane w Polsce  ważne prawo jazdy minimum 2 lata o kategorii odpowiedniej do wynajmowanego pojazdu,
c) posiada kartę kredytową lub debetową: Visa albo Mastercard akceptowaną przez operatora
systemu płatności.
4.Wynajmującego i Użytkownika (zwani dalej łącznie „Stronami”), który spełnia powyżej
opisane wymagania wskazane w powyższych punktach oraz nabył prawo do korzystania z usług
świadczonych przez Wynajmującego, łączyć będzie umowa w związku z wynajmem Produktów
przez oferowanych przez Wynajmującego i świadczonymi przez niego usługami na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie („Umowa”).

2. Wyjaśnienie definicji stosowanych w regulaminie.

1.

“Aplikacja mobilna” oznacza oprogramowanie użytkowe przeznaczone na urządzenia mobilne w

tym smartfony, tablety i inne, służąca do inicjowania wynajmu oraz rezerwowania Pojazdów, ich
odblokowania, blokowania i wykonywania innych czynności za pośrednictwem
oprogramowania. Aplikacja mobilna przeznaczona jest na urządzenia z systemami Android oraz
iOS i dostępna jest do pobrania z Google Play (dla systemu Android) oraz App Store (dla
systemu iOS). Korzystanie z Aplikacji mobilnej jak również ze strony internetowej wymaga
połączenia z Internetem, aktywacji usług lokalizacji oraz Bluetooth jak również dostępu do
aparatu.

2.

“Cennik” oznacza ceny wynajmu Pojazdu oraz usług z nim związanych i inne stawki opłat
opublikowane na Stronie internetowej wozibus.pl , stanowiące integralną część Umowy.

3.

“Karta paliwowa” oznacza kartę paliwową w każdym Pojeździe, stanowiącą własność
Wynajmującego i przeznaczoną do wnoszenia opłat za paliwo na stacji obsługi przez niego
wskazanej.

4.

„Konto Użytkownika” – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Aplikacji mobilnej i strony
internetowej przypisanych konkretnemu użytkownikowi.
5.

“Okres użytkowania Produktu” oznacza okres od chwili odblokowania (pozostawienia do
używania) Produktu poprzez System pojazdu do chwili dostarczenia (zwrotu) Produktu w
prawidłowy i zgodny z Regulaminem sposób na Miejsce Postoju, na które Produkt ma zostać
zwrócony i zablokowania Produktu poprzez System pojazdu.

6.

“Pojazd”, który oznacza pojazd silnikowy o masie do 3,5 tony, przekazany przez Wynajmującego
Użytkownikowi do używania na podstawie procedury opisanej w Warunkach

7.

„Produkt” pod tym pojęciem Strony rozumieją, usługę wynajmu pojazdu za pośrednictwem
Aplikacji mobilnej lub strony internetowej, obsługę wynajmu i wszystkie działania z tą usługą
związane,

8.

“Strona internetowa” oznacza stronę internetową Wynajmującego: www.wozibus.pl , służąca do
komunikacji wszystkich istotnych informacji oraz zachowaniu ich aktualności

9.

“System elektroniczny” oznacza system rezerwacji Pojazdów w Aplikacji mobilnej i strony
internetowej.

10.

“System pojazdu” oznacza system elektroniczny zainstalowany w Pojeździe, rejestrujący jego
pozycję, przejechaną odległość, czas korzystania z Pojazdu, w stosownym przypadku
wykorzystanie Karty paliwowej oraz inne dane dotyczące Pojazdu i jego wykorzystania oraz
transmitujący te dane do Wynajmującego.
11.

“Usługa” oznacza usługi wynajmu (zw. również najmem tymczasowym, tymczasowym
używaniem) Pojazdu świadczone przez Wynajmującego oraz usługi ich utrzymania (remonty i
naprawy bieżące, wsparcie techniczne), w tym wszelkie materiały i paliwa niezbędne do
korzystania z Pojazdu, a także w stosownym przypadku obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów oraz kompleksowe ubezpieczenie
pojazdów określone w niniejszym Regulaminie.
12.

“Użytkownik” oznacza klienta (osobę fizyczną), który zaakceptuje niniejsze Warunki regulaminu
oraz zasady na podstawie których nabędzie prawo do korzystania z Produktów.

13.

“Warunki ubezpieczenia” oznacza warunki ubezpieczenia regulujące obowiązkowe
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów (OC) oraz
kompleksowe ubezpieczenie pojazdów (AC), dostępne na Stronie internetowej.

14.

„Wynajmujący/ Wynajmujący (l.mn.)/ Spółka” oznacza wspólników spółki opisanej w ustępie
pierwszym niniejszego regulaminu.

Rozdział II.

Aplikacja Mobilna i rejestracja Użytkownika

1.

Użytkownik będzie uprawniony do korzystania z Usług świadczonych przez wynajmujących
jedynie po rejestracji w Aplikacji mobilnej lub strony internetowej i przekazaniu wszystkich
żądanych informacji i dokumentów zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym regulaminie.

2.

Użytkownik będzie uprawniony do rejestracji w Aplikacji mobilnej lub stronie internetowej przy
użyciu elektronicznych środków komunikacji po zapoznaniu się z Warunkami dostępnymi w
Aplikacji mobilnej/ stronie internetowej, Cennikiem oraz Warunkami ubezpieczenia
zamieszczonymi na Stronie internetowej oraz po wprowadzeniu swoich danych osobowych i
wypełnieniu pól innymi żądanymi przez wynajmujących informacjami, a także zatwierdzeniu
wszystkich wymaganych zgód.

3.

Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno aktywne konto. W przypadku stwierdzenia
powtarzających się danych Wynajmujący zastrzegają sobie prawo do usunięcia konta po
uprzednim poinformowaniu o tym Użytkownika drogą elektroniczną z przynajmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

4.

Podczas rejestracji, Użytkownik wskaże swój adres email, który stanowić będzie identyfikator
Użytkownika, oraz stworzy hasło, z którego korzystać będzie podczas późniejszych logowań do
Systemu elektronicznego. Użytkownik zobowiązany jest do nie udostępniania hasła osobie
trzeciej.

5.

W przypadku udostępnienia hasła osobie trzeciej w sytuacji opisanej w punkcie 4 niniejszego
regulaminu Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania osoby trzeciej jak za własne.

6.

Użytkownik zamierzający korzystać z Pojazdów musi posiadać ważne prawo jazdy i potwierdzić
jego ważność zgodnie ze wskazaną w niniejszym regulaminie procedurą, tj. podczas rejestracji
musi przesłać zdjęcia twarzy oraz prawa jazdy, po otrzymaniu których Spółka dokona
identyfikacji Użytkownika i potwierdzi ważność dokumentu poświadczającego jego uprawnienia
do kierowania Pojazdami.

7.

1. Jeżeli Użytkownik nie wprowadzi swoich danych osobowych, wskaże dane niepoprawne,
niekompletne lub wprowadzające w błąd, Wynajmujący uchyli się od skutków czynności prawnej
i usunie konto użytkownika.
2. Wynajmujący nie odpowiada za szkody poniesione wskutek podania przez Użytkownika
niekompletnych lub niezgodnych z prawdą informacji wobec osób trzecich. Nie zwalnia to z
odpowiedzialności Użytkownika wobec Wynajmującego za szkody mu wyrządzone.
3. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmujących niezgodności danych osobowych
Użytkownika, mogą oni zawiesić świadczenie Usług do czasu pozytywnej weryfikacji tożsamości
Użytkownika i jego uprawnień do kierowania Pojazdami. Brak pozytywnej weryfikacji
prowadzić będzie do usunięcia konta użytkownika.
8.

Po zapoznaniu się przez Użytkownika z Warunkami, Cennikiem oraz Warunkami ubezpieczenia,
przekazaniu żądanych informacji i dokumentów oraz przeprowadzeniu przez Wynajmującego
czynności niezbędnych do identyfikacji Użytkownika i weryfikacji podanych przez niego
informacji, Spółka zobowiązuje się do udzielenia Użytkownikowi prawa do tymczasowego
używania Pojazdu lub Pojazdów, zaś Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Produktów
zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach oraz do uiszczenia opłaty za otrzymane Usługi.

9.

Po udanym utworzeniu konta osobistego, Użytkownik otrzyma dane logowania do Systemu
elektronicznego, przy użyciu którego Użytkownik może wykonywać czynności związane z
udostępnionymi mu Usługami. Dane logowania do Systemu elektronicznego są przeznaczone do
wiadomości wyłącznie konkretnej osoby fizycznej, dlatego też dane te muszą być chronione, a
Użytkownik nie może ich nikomu udostępniać z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego rozdziału.

10.

Użytkownik zobowiązuje się chronić otrzymane dane logowania do Systemu elektronicznego i
niezwłocznie powiadomić Spółkę dzwoniąc na ogólny numer infolinii w przypadku utracenia
danych lub uzyskania do nich dostępu przez osoby trzecie.
11.

Po otrzymaniu zawiadomienia o utracie danych logowania Użytkownika do Systemu
elektronicznego lub uzyskaniu do nich dostępu przez osoby trzecie, Wynajmujący zobowiązują
się do zablokowania logowania do osobistego konta Użytkownika niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż w ciągu kolejnych 8 godzin od otrzymania zawiadomienia.

12.

Zarówno Spółka, jak i Użytkownik zobowiązują się do informowania się nawzajem o wszelkich
zmianach w ich danych (imię, nazwisko/nazwa, adres, numer rejestracyjny itp.) w terminie nie
później niż 5 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zmiany.

13.

1. Szkody poniesione przez Spółkę po dacie dokonania przez Użytkownika zawiadomienia
wskazanego w ustępie 10 niniejszego rozdziału będą pokrywane przez Spółkę, chyba że szkody
poniesione zostaną w wyniku zawinionych działań Użytkownika.
2. Jeżeli szkoda wystąpi w wyniku zawinionej utraty danych logowania przez Użytkownika lub
ich wykorzystania przez osoby trzecie przed dokonaniem zawiadomienia wskazanego w ustępie
10 niniejszego rozdziału zobowiązanym do jej naprawienia będzie użytkownik.
3. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie znajduje zastosowania w sytuacjach, w których
szkody poniesione zostaną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez
Wynajmujących, w szczególności wskutek awarii Aplikacji mobilnej lub strony internetowej lub
awarii Systemu elektronicznego.

14.

Użytkownik zobowiązuje się zapewnić, że podczas użytkowania sprzętu komputerowego,
oprogramowania lub innego sprzętu stosowanego do rejestracji lub logowania Użytkownika w
Systemie elektronicznym korzystać będzie z wszelkich uzasadnionych środków bezpieczeństwa,
w tym programów antywirusowych. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie skutki
spowodowane nieodpowiednim zabezpieczeniem urządzeń Użytkownika lub innych używanych
przez niego systemów. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa oprogramowania i danych
niezbędnych do korzystania z Systemu elektronicznego, Spółka wyda nowe hasło na wniosek
Użytkownika.

15.

Użytkownikowi zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym przy użyciu Aplikacji
mobilnej, Strony internetowej, poczty elektronicznej lub infolinii, stosownie do przepisów ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, z
późn. zm.).

16.

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług świadczonych przez
Spółkę, przesyłając Spółce odpowiednie zawiadomienie drogą mailową, z zastrzeżeniem, że
Produkt musi zostać odstawiony na Miejsce Postoju i zablokowany, a wszelkie należne opłaty
określone w Warunkach i Cenniku muszą zostać uregulowane przez Użytkownika.

Rozdział III.
Dane osobowe
1.

Zasady i informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych opisane zostały w polityce
prywatności dostępnej po adresem https://www.wozibus.pl.

2.

Zmiana w polityce prywatności nie stanowi zmiany Umowy.

Rozdział IV.
Używanie pojazdów i
odpowiedzialność
1.

Wynajmujący zapewniają Produkt sprawny technicznie i zdatny do użytku.

2.

Spółka przekaże Produkt Użytkownikowi w stanie odpowiednim dla celów transportu oraz jeśli
ma to zastosowanie do przewozu towarów oraz pasażerów.
3.

Pod pojęciem Wady Produktu rozumie się przeszkodę uniemożliwiającą korzystanie z produktu
w sposób zgodny z regulaminem.

4.

Użytkownik zobowiązuje się użytkować Produkt z należytą starannością i korzystać z niego
wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem.
5.

Użytkownik zobowiązuje się stosować do wymogów związanych z użytkowaniem Pojazdu
określonych przez producenta Pojazdu zawartych w instrukcjach producenta i przechowywanych
w Pojeździe, a także do instrukcji Wynajmujących, Warunków ubezpieczenia, zaleceń zawartych
w niniejszym regulaminie i przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1260, z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Użytkownik
zobowiązuje się ponadto do stosowania się do wymogów dotyczących użytkowania Pojazdu,
które nie zostały wskazane w niniejszych Warunkach, ale które uznawane są za typowe
wymagania dotyczące użytkowania tego rodzaju mienia.
6.

Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Spółki – w każdym przypadku,
oraz odpowiednich służb (np. policji, straży pożarnej) – w przypadku wystąpienia takiej
konieczności (np. w razie wypadku komunikacyjnego lub podejrzenia popełnienia przestępstwa),
odpowiednio jeżeli Pojazd zostanie zniszczony, uszkodzony, ulegnie awarii lub z innego powodu
stanie się niezdatny do użytku, a także o okolicznościach uniemożliwiających obsługę i
użytkowanie Pojazdu.

7.

Użytkownik nie jest uprawniony do podnajmu Pojazdu , dokonywania cesji swoich praw i
obowiązków wynikających z Warunków lub przekazywania Pojazdu innej osobie ani
umożliwiania innej osobie korzystania z Pojazdu bez pisemnej zgody Spółki. Zakaz użytkowania
Pojazdu przez inne osoby nie dotyczy przewozu Pojazdem pasażerów przez Użytkownika, z
zastrzeżeniem, że pasażerom nie wolno prowadzić Pojazdu. Użytkownik ponosi
odpowiedzialność za osoby, którym umożliwił korzystanie z Pojazdu jak za własne działania lub
zaniechania bez ograniczeń.

8.

Użytkownik będzie ponosić odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody poniesione przez
Wynajmujących w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem jego obowiązków
wynikających z Warunków do pełnej wysokości szkody wraz z utraconymi korzyściami.

9.

Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za zużycie będące następstwem prawidłowego
używania z uwzględnieniem ustępu 5 i 6 niniejszego rozdziału.

10.

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Pojazdu lub jego przynależności (np.
kluczyka do stacyjki) w Okresie użytkowania Pojazdu lub wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania odpowiedniego obowiązku nałożonego na Użytkownika na podstawie
Warunków lub innego naruszenia wskazanego w Cenniku Użytkownik zobowiązany jest do
zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku .
2. Obowiązek wskazany w ustępie pierwszym ma zastosowanie w przypadku Pojazdów, chyba że
uszkodzenia i szkody zostaną pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe ubezpieczające
Pojazd, wówczas zastosowanie znajdą postanowienia ustępu 12 niniejszego rozdziału.
3. Wynajmujący mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych. Jeżeli Cennik nie obejmuje rodzaju uszkodzenia/szkody spowodowanych przez
Użytkownika, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty pełnego odszkodowania na rzecz
Wynajmujących na zasadach ogólnych.

11.

Bez uszczerbku dla postanowień Warunków ubezpieczenia, w szczególnych przypadkach
określonych poniżej, towarzystwo ubezpieczeniowe nabędzie prawo regresu wobec Użytkownika
w zakresie łącznej sumy wypłaconego odszkodowania, jeżeli szkody w pojeździe lub
spowodowane jego ruchem powstały wskutek zawinionego działania lub zaniechania
Użytkownika. Przypadki, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nabędzie prawo regresu
wobec Użytkownika obejmować będzie w szczególności następujące okoliczności:
1.jeżeli szkody zostały spowodowane umyślnym działaniem lub zaniechaniem Użytkownika,
2. jeżeli szkody zostały spowodowane podczas użytkowania go w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środków odurzających,
3.jeżeli szkody powstały wskutek przekroczenia ograniczenia prędkości o co najmniej 30 km/h
lub w przypadku popełnienia innego poważnego wykroczenia przeciwko zasadom ruchu
drogowego,
4.jeżeli szkody powstały wskutek używania Pojazdu przez osobę niespełniającą wymagań
sformułowanych w niniejszych Warunkach zaakceptowanych przez Wynajmujących i
Użytkownika (np. bez uprawnień do kierowania),
5.jeżeli powstaną jakiekolwiek szkody w Pojeździe, a Użytkownik Pojazdu opuści miejsce
wypadku komunikacyjnego przed przybyciem policji lub innych właściwych służb, jeżeli
obecność wyżej wskazanych służb na miejscu wypadku komunikacyjnego jest wymagana
zgodnie z treścią przepisów obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
6.jeżeli Pojazd został skradziony, uszkodzony lub zniszczony po pozostawieniu go bez
aktywowanych zabezpieczeń, zamkniętych szyb, zatrzaśniętych drzwi;
7.jeżeli szkody w Pojeździe powstały, gdy Pojazd użytkowany był przez obywatela innego
państwa, na rzecz którego świadczone były Usługi określone w niniejszych Warunkach i okaże
się, że Użytkownik nie posiadał ważnego prawa jazdy, a Wynajmujący nie mieli możliwości
zweryfikowania ważności jego prawa jazdy;
8.jeżeli szkody w Pojeździe powstały w wyniku niezastosowania się do obowiązku przestrzegania
zasad ruchu drogowego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązku
pozostawienia użytkowanego Pojazdu w sposób zapewniający bezpieczeństwo i w miejscu
niezagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego.
12.

Użytkownik poniesie odpowiedzialność za szkody w przypadku odmowy przez towarzystwo
ubezpieczeniowe wypłaty odszkodowania lub obniżenia jego wysokości lub dochodzenia zwrotu
wypłaconej kwoty odszkodowania od Wynajmujących z uwagi na zawinione naruszenie
Warunków przez Użytkownika, w szczególności w przypadkach wymienionych w ustępie 11 do
wysokości wartości w jakiej Ubezpieczyciel zwolnił się z odpowiedzialności.

13.

Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w stanie w jakim został on mu przekazany. W
przypadku stwierdzenia nieprzeciętnych zanieczyszczeń, uszkodzeń tapicerki wynikłych w
szczególności z wykorzystania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, celowych, zamierzonych,
nie wynikających z normalnego używania pojazdu Użytkownik będzie zobowiązany do
poniesienia opłat pokrywających koszt przywrócenia prawidłowego stanu pojazdu. Jeżeli takie
opłaty nie zostały wskazane w Cenniku, Użytkownik będzie zobowiązany do poniesienia kosztów
czyszczenia i napraw Pojazdu poniesionych przez Wynajmujących.

14.

Jeżeli Pojazd zostanie odholowany, skonfiskowany lub założona zostanie na niego blokada lub w
jakikolwiek sposób zostanie ograniczona możliwość korzystania z niego wskutek
nieprawidłowego korzystania, zaparkowania/odstawienia w Okresie użytkowania lub też Pojazd
zostanie skonfiskowany lub zatrzymany wskutek naruszenia Warunków przez Użytkownika,
Użytkownik będzie odpowiedzialny za jego odzyskanie i zaparkowanie go na Miejscu Postoju
zgodnie z Warunkami a nadto zobowiązuje się do zapłaty wszelkich roszczeń spowodowanych
tym zdarzeniem. Jeżeli Użytkownik nie odzyska Pojazdu lub pozostawi go w sposób
uniemożliwiający natychmiastowe korzystanie z niego, w tym z blokadą założoną na koło,
Wynajmujący będzie uprawniona do dochodzenia od Użytkownika wyrównania szkód
spowodowanych takim zdarzeniem w pełnej wysokości.
15.

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Warunków ubezpieczenia przed
rozpoczęciem Okresu użytkowania Pojazdu i zobowiązuje się do stosowania się do zasad
ubezpieczenia sformułowanych przez wskazane w Warunkach ubezpieczenia towarzystwo
ubezpieczeniowe, które ubezpieczyło Pojazd.
16.

Wynajmujący nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu naruszeń przepisów ustawy Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących
aktów prawnych przez Użytkownika. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
żadnych opłat, należności, grzywien, mandatów i kar nałożonych w związku z nieprawidłowym
użytkowaniem Pojazdu przez Użytkownika -oraz opłat związanych z udzieleniem informacji organom administracji ( t.j. GITD, Policja )

Pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi
Użytkownik i on jest zobowiązany do pokrycia takich opłat, należności, mandatów, grzywien i
kar i do przedłożenia odpowiednich dowodów i wyjaśnień. W przypadku istnienia do tego
uzasadnionej podstawy, dane osobowe Użytkownika dostępne Wynajmującym zostaną
przekazane odpowiednim służbom, organom publicznym lub komornikom dla celów zapłaty i
egzekucji ww. należności. Ustęp 14 stosuje się odpowiednio.

17.

W przypadku zarezerwowania przez Użytkowania Pojazdu, który nie jest przydatny do
umówionego użytku, lub innych jej obowiązków wskazanych w niniejszym regulaminie
Użytkownik będzie uprawniony do uzyskania od Wynajmujących rekompensaty, w szczególności
do uzyskania zwrotu zapłaconego wynagrodzenia odpowiadającego niewykorzystanemu
okresowi najmu Pojazdu. Odpowiedzialność Spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy jest ograniczona do winy umyślnej Spółki lub rażącego jej niedbalstwa, przy czym
naprawienie szkody nie będzie obejmowało utraconych przez Użytkownika korzyści.

18.

Jeżeli Użytkownik nie jest w stanie prawidłowo korzystać z Usług w tym korzystać z

zarezerwowanego Pojazdu, zobowiązany jest do powiadomienia Wynajmującego o tym fakcie
drogą mailową, telefoniczną lub na piśmie. W swojej reklamacji Użytkownik powinien podać
swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email i opisać usterkę/problem, którego
dotyczy reklamacja. W takim przypadku podjęte zostaną próby rozstrzygnięcia sporu drogą
polubownego wzajemnego porozumienia między stronami na podstawie wszystkich informacji
przekazanych przez Użytkownika i dostępnych Wynajmującemu. Wynajmująca Spółka podejmie
starania w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację Użytkownika w możliwie krótkim terminie,
a w każdym przypadku nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
Wszelkie spory i nieporozumienia między Stronami, które nie zostaną rozstrzygnięte w wyżej
opisany sposób będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny w
Polsce.

19.

Kwota zwrócona Użytkownikowi zgodnie z ustaleniami między Stronami lub zasądzona przez
sąd może być za zgodą Użytkownika uwzględniona w późniejszej fakturze wystawionej przez
Wynajmujących lub innych późniejszych płatnościach.
20.

Produkty mogą być użytkowane wyłącznie na terytorium Polski. Użytkowanie Produktu poza
granicami Polski wymaga dokonania odpowiednich uprzednich uzgodnień pomiędzy Stronami.

V.

Zasady użytkowania pojazdów

1.

Użytkownik korzystający z Pojazdu musi być trzeźwy i nie może znajdować się pod wpływem
substancji psychoaktywnych. Użytkownikowi zabrania się prowadzić Pojazdu, jeżeli jest chory
lub zmęczony w stopniu niosącym ryzyko, że prowadząc Pojazd będzie stanowił zagrożenie dla
bezpieczeństwa ruchu, w tym ruchu drogowego. Użytkownik nie może przekazywać Pojazdu
innym osobom, w tym w celu jego prowadzenia. Podczas prowadzenia Pojazdu Użytkownik jest
zobowiązany do stosowania się do wskazanych w jego prawie jazdy informacji o kategoriach
pojazdów, do których prowadzenia jest uprawniony.
2.

Niezależnie od innych zobowiązań Użytkownika zawartych w Warunkach, w przypadku
naruszenia przez Użytkownika obowiązków wskazanych w rozdziale V ustęp 1 regulaminu
zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 8000 zł, jeżeli do naruszenia doszło w
związku z korzystaniem z Pojazdu Kara ta będzie płatna w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
naruszenia. Nadto Spółka będzie uprawniona do zawieszenia na czas nieokreślony świadczenia
Usług na rzecz Użytkownika oraz zablokowania możliwości korzystania z Pojazdów bez
konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Spółka będzie uprawniona do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

3.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i
postępować w sposób, jakiego należy oczekiwać od odpowiednio ostrożnej, odpowiedzialnej i
posiadającej odpowiednią wiedzę osoby. Podczas kierowania Pojazdem Użytkownik będzie
zobowiązany do stosowania się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących na trasach
przeznaczonych według właściwych przepisów prawa do korzystania z określonego rodzaju
Produktu, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązujących w
Polsce.

4.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiedniej i bezpiecznej trasy w celu
korzystania z Pojazdu, w tym w szczególności przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów
prawa, warunków meteorologicznych, rodzaju Pojazdu oraz zasad jego eksploatacji i jego
przeznaczenia.

5.

Użytkownik zobowiązany jest dokonać oględzin Pojazdu przed każdym jego uruchomieniem i
upewnić się, że nie nosi on widocznych śladów usterek lub uszkodzeń. W przypadku wykrycia
usterek lub uszkodzeń, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym
fakcie Spółki telefonicznie lub drogą mailową. Rozdział IV ust. 18 stosuje się odpowiednio.

6.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać lub przestać korzystać z Pojazdu w sytuacji
pojawienia się jakichkolwiek zauważalnych problemów związanych z jego użytkowaniem które
mogłyby choćby potencjalnie wpłynąć na bezpieczeństwo. Wówczas Użytkownik zobowiązuje
się zawiadomić niezwłocznie o tym fakcie Wynajmujących telefonicznie lub drogą mailową.

7.

Po zakończeniu jazdy, Użytkownik zobowiązany jest do odstawienia Pojazdu na właściwe dla
określonego rodzaju Pojazdu Miejsce Postoju.
8.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że odblokowanie i zablokowanie
Pojazdu (każda z czynności odrębnie) może zająć do 1 minuty z uwagi na transfer danych, a czas
ten zostanie uwzględniony w cenie Usług jako czas świadczenia Usługi.

9.

Z uwzględnieniem rozdziału IV. ust. 13 Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu w
stanie niepogorszonym względem tego, w którym otrzymał Pojazd, z wyłączeniem normalnego
zużycia. Do normalnego zużycia Pojazdu nie będą zaliczać się:
1.części pęknięte, zniekształcone lub w inny sposób uszkodzone mechanicznie albo termicznie
wskutek nieprawidłowego użytkowania;
2.niesprawne urządzenia i mechanizmy;
3.wgniecenia, pęknięcia w lakierze i wyraźne zadrapania (gdzie warstwa lakieru jest uszkodzona
do warstwy podkładu);
4.zdarcie warstwy lakieru wskutek intensywnego mycia lub czyszczenia Produktu;
5.niskiej jakości naprawy lub usterki spowodowane naprawą;
6.pęknięcia szyb i karoserii wskutek nieprawidłowego użytku;
7.zadrapania szyb i karoserii wskutek nieprawidłowego użytkowania lub czyszczenia Pojazdu;
8.uszkodzenia wnętrza, takie jak przypalone albo zaplamione siedzenia, pęknięte części
plastikowe deski rozdzielczej albo pokrywy bagażnika, dźwigni otwarcia szyb itp.;
9.uszkodzenia geometrii Pojazdu.

10.

Niezależnie od postanowień zawartych w ustępie 9 niniejszego rozdziału Użytkownik
zobowiązuje się nie dokonywać żadnych modyfikacji w Pojeździe, w szczególności Użytkownik
nie jest upoważniony do dokonywania samodzielnie lub przy wykorzystaniu innych osób napraw
Pojazdu, usprawniania ich funkcjonalności lub żadnych innych modyfikacji, do których nie został
wprost upoważniony w Regulaminie.

11.

Samochodowe systemy audio-informacyjne synchronizują się z urządzeniami mobilnymi za
pośrednictwem Bluetooth i przechowują szereg danych, takich jak dzienniki lokalizacji, a także
informacje z pokładowych systemów do przeglądania stron internetowych, wykonywania
połączeń telefonicznych lub przesyłania muzyki. Użytkownik, który podłączył urządzenie
mobilne do pojazdu po zakończeniu korzystania z pojazdu, jest zobowiązany do przywrócenia
ustawień fabrycznych samochodu w celu usunięcia danych Użytkownika przesłanych z
urządzenia mobilnego. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z
niezastosowania się Użytkownika do powyższego obowiązku.

12.

W przypadku awarii Pojazdu, zaświecenia się lampek ostrzegawczych na desce rozdzielczej,
pojawienia się podejrzanych zewnętrznych lub wewnętrznych dźwięków lub niemożności
dalszego bezpiecznego użytkowania Pojazdu, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego
zaprzestania użytkowania Pojazdu i powiadomienia Wynajmujących o tym fakcie drogą
telefoniczną, a następnie oczekiwania na dalsze instrukcje.
13.

W przypadku uszkodzenia Pojazdu wskutek wypadku komunikacyjnego w razie konieczności (tj.
w razie wypadku komunikacyjnego albo podejrzenia popełnienia przestępstwa), Użytkownik
zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenie dotyczącego wypadku komunikacyjnego i
wykonać wszelkie inne niezbędne czynności celem zapobieżenia lub ograniczenia potencjalnych
szkód w Pojeździe, na osobach lub w mieniu.
14.

Użytkownik będzie zobowiązany do zapewnienia, że Pojazd nie będzie dalej użytkowany w
przypadku jego awarii, jeżeli dalsze użytkowanie Pojadu może spowodować dalsze uszkodzenia
lub zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego.
15.

Jeżeli Użytkownik dopuści się opóźnienia w odstawieniu Pojazdu powyżej ustalonego
maksymalnego czasu jego użytkowania, podlegać będzie karze za opóźnienie wskazanej w
Cenniku, a także opłacie za Usługi obliczonej zgodnie z regulaminem i Cennikiem.

16.

Spółka będzie uprawniona do instalacji blokad alkoholowych, to jest alkomatów
uniemożliwiających uruchomienie Pojazdu. Jeżeli Użytkownik spożywał alkohol, zapłon Pojazdu
może zostać zablokowany po dmuchnięciu przez Użytkownika w alkomat, a Usługa nie będzie
wykonana. Jeżeli Użytkownik nie spożywał alkoholu, Pojazd zostanie uruchomiony, a Usługa
będzie wykonywana na rzecz Użytkownika w normalny sposób.

VI.

Rezerwacja pojazdu i czynności z nią związane

1.
Rezerwacja pojazdu
1.

Przed rozpoczęciem podróży należy zarezerwować Pojazd. Rezerwacja Pojazdu dokonywana jest
przy użyciu Aplikacji mobilnej lub strony internetowej. Pojazd może zostać zarezerwowany od

wskazanego czasu do chwili spodziewanego rozpoczęcia użytkowania Pojazdu. Czas rezerwacji
zostanie wskazany dla każdego Pojazdu w chwili dokonania rezerwacji. Celem dokonania
rezerwacji należy przeprowadzić następujące czynności:
1.zalogować się do Systemu elektronicznego;
2.wybrać Pojazd;
3.potwierdzić rezerwację Pojazdu.

2.

Na ekranie urządzenia Użytkownika wygenerowane zostanie potwierdzenie rezerwacji.

3.

Użytkownik może rozpocząć użytkowanie Pojazdu w podanym limicie czasu, który zostanie
wskazany dla każdego Pojazdu po jego rezerwacji i będzie liczony od momentu potwierdzenia
rezerwacji; w przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie automatycznie anulowana w Systemie
elektronicznym. W przypadku wybrania przedłużonej rezerwacji Pojazdu i upływu okresu
wstępnej rezerwacji przed rozpoczęciem użytkowania Pojazdu, rezerwacja zostanie
automatycznie przedłużona na opłacony okres rezerwacji. Jeżeli Użytkownik nie rozpocznie
użytkowania Pojazdu w wybranym i opłaconym czasie rezerwacji po upływie wstępnego okresu
rezerwacji, przedłużona rezerwacja zostanie automatycznie anulowana w Systemie
elektronicznym. Użytkownik będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za wybrany przedłużony
czas rezerwacji według stawek za Usługi wskazane w Cenniku.

4.

Okres użytkowania Pojazdu, za który Użytkownik zobowiązuje się uiścić opłatę, rozpoczyna bieg
z chwilą odblokowania Pojazdu zarezerwowanego dla Użytkownika w systemie i będzie
rejestrowany w minutach do chwili odstawienia Pojazdu na Parking, na który ma zostać
zwrócony oraz jego zablokowania (za wyjątkiem przypadków, gdzie wybrana została
przedłużona rezerwacja). Stawka opłaty przez pierwsze 3 minuty zegarowe (180 sekund) nie
będzie naliczana, okres ten jest okresem rozruchowym w którym Użytkownik może zapoznać się
z pojazdem i stwierdzić jego zdatność do założonego celu.
5.

Stawka opłaty przez pierwsze 3 minuty zegarowe (180 sekund) nie będzie naliczana, okres ten
jest okresem przygotowawczym w którym Użytkownik może zapoznać się z pojazdem i
stwierdzić jego zdatność do założonego celu. Zasada ta nie będzie miała zastosowania w
przypadku gdyby Użytkownik rozpoczął jazdę przed upływem 3 minut zegarowych (180 sekund),
w takiej sytuacji opłata będzie naliczana od momentu rozpoczęcia jazdy.

2.

Procedura użytkowania pojazdu

1.

Po przybyciu do lokalizacji zarezerwowanego Pojazdu, Użytkownik wybiera komendę “odblokuj
Pojazd” na ekranie urządzenia.

2.

Użytkownik jest zobowiązany do dokonania oględzin Pojazdu (zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz) celem upewnienia się, że Pojazd nie posiada widocznych uszkodzeń, a także do
sprawdzenia, czy wszystkie elementy wyposażenia Pojazdu i akcesoria (kluczyki do stacyjki,

karta paliwowa i dokumenty Pojazdu) znajdują się w pojeździe, a także do niezwłocznego
powiadomienia Spółki o wszelkich wykrytych niezgodnościach, drogą telefoniczną pod numerem
+48 34 307 2101 albo mailową na adres pomoc@wozibus.pl

3.

Celem rozpoczęcia użytkowania Pojazdu, należy go uruchomić przy użyciu kluczyka
znajdującego się w Pojeździe. Jeżeli Pojazd nie wymaga użycia kluczyka, należy uruchomić go
naciskając odpowiedni przycisk, trzymając jednocześnie naciśnięty pedał hamulca.

4.

W przypadku dokonania tymczasowego postoju, należy zamknąć Pojazd i ponownie go otworzyć
używając kluczyka.

5.

Po zakończeniu użytkowania Pojazdu, Użytkownik zobowiązany jest do jego odstawienia na
wskazany Parking (z wyłączeniem niektórych modeli Pojazdów wskazanych na Stronie
internetowej i w Aplikacji mobilnej, które należy odstawić na ten sam Parking, z którego
Użytkownik zabrał Pojazd).

6.

Maksymalny okres użytkowania Pojazdu wynosi 7 dni. Jeżeli Użytkownik nie odstawi Pojazdu
po upływie 7 dni od daty rozpoczęcia jego Użytkowania, Spółka w każdym wypadku powiadomi
policję o kradzieży Pojazdu i będzie uprawniona do zablokowania zapłonu Pojazdu. Jeżeli
Użytkownik spodziewa się, że maksymalny Okres użytkowania Pojazdu zostanie przekroczony,
jest zobowiązany powiadomić o tym Spółkę nie później niż na dwie godziny przed upływem
maksymalnego okresu użytkowania. Maksymalny okres użytkowania Pojazdu może zostać
przedłużony w drodze odrębnego wzajemnego porozumienia między Stronami.

7.

Po odstawieniu Pojazdu na Parking, Użytkownik będzie zobowiązany do umieszczenia kluczyka
do Pojazdu w miejscu do tego wyznaczonym w pojeździe z którego korzystał tj. w gnieździe z
czytnikiem klucza usytuowanym pomiędzy kierownicą a lewarkiem zmiany biegów, odłożenie
klucza we wskazanym miejscu umożliwi zakończenie najmu, nadto użytkownik zobowiązany jest
sprawdzić czy w Pojeździe nie zostały pozostawione żadne rzeczy osobiste i czy dokumenty,
elementy wyposażenia i akcesoria Pojazdu zostały na właściwym miejscu.
Za rzeczy pozostawione w pojeździe spółka nie ponosi odpowiedzialności.

8.

Użytkownik jest zobowiązany do odstawienia Pojazdu wyłącznie w strefach wyznaczonych
Wozibus, które są dostępne w aplikacji mobilnej i na stronie internetowej a także zaparkowania o
w sposób umożliwiający skorzystanie z niego przez kolejnego Użytkownika. Zabrania się
pozostawienia Pojazdów po zakończonej usłudze najmu w szczególności:
1.w lokalizacjach ogrodzonych barierami (z wyłączeniem specjalnych miejsc parkingowych
dozwolonych w aplikacji);
2.na parkingach podziemnych;
3.na prywatnych posesjach.

9.

Po opuszczeniu Pojazdu, Użytkownik wybiera komendę “zablokuj Pojazd” na ekranie Aplikacji
mobilnej. Po opuszczeniu Pojazdu, Użytkownik musi upewnić się, że Pojazd jest zamknięty na
klucz, wszystkie szyby i szyberdachy są zamknięte, a wszystkie akcesoria Pojazdu zostały
pozostawione w jego wnętrzu.

3.Paliwo
1.

W każdym pojeździe znajduje się karta paliwowa. Karty stanowią własność Spółki. Korzystanie z
karty paliwowej do tankowania Pojazdu  jest uwzględnione w opłacie za Usługę uiszczaną przez
Użytkownika na rzecz Spółki na podstawie niniejszego regulaminu, co oznacza, że nie zostaną
doliczone z tego tytułu żadne dodatkowe opłaty.
2.

Zabrania się używania Karty paliwowej do tankowania paliwa do innych pojazdów lub kanistrów.
W przypadku naruszenia przez Użytkownika wyżej wskazanego zakazu, Spółka będzie
uprawniona do zgłoszenia na policję przywłaszczenia paliwa, a Użytkownik będzie zobowiązany
do pokrycia szkód poniesionych przez Spółkę z tytułu takiego nieuprawnionego użycia paliwa.

3.

Użytkownik jest zobowiązany przechowywać Kartę paliwową w bezpiecznym miejscu i
pozostawić ją w Pojeździe po zakończeniu jego użytkowania, a w przypadku utraty Karty
paliwowej zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę. Jeżeli utrata Karty paliwowej
nastąpiła z winy Użytkownika, będzie on zobowiązany do pokrycia szkód poniesionych przez
Spółkę z tego tytułu.

4.

Do tankowania Pojazdu używać można wyłącznie Karty paliwowej znajdującej się w tym
Pojeździe.

5.

W przypadku spadku zapasu paliwa w Pojeździe poniżej 1/4 pojemności zbiornika, Użytkownik
zobowiązuje się do napełnienia zbiornika Pojazdu na najbliższej stacji benzynowej prowadzonej
przez podmiot, który wydał Kartę paliwową. Kod PIN Karty paliwowej znajdować się będzie na
karcie.

4.Pozostałe warunki używania pojazdów.

1.

Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że Pojazdy użytkowane będą zgodnie z ich
przeznaczeniem, z uwzględnieniem procedury określonej w niniejszym regulaminie, zaleceń i
instrukcji obsługi producenta określonych w instrukcji korzystania z Pojazdu sporządzonych
przez producenta i znajdujących się w Pojeździe oraz instrukcji w formie wideo dostępnych na
Stronie internetowej, a także zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) i innych obowiązujących aktów prawnych.

2.

Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Pojazdu celem uczestnictwa w wyścigach ani w
żadnych innych podobnych czynnościach związanych ze sportem lub wyścigami,

wykorzystywania go w charakterze pojazdu szkoleniowego, do przekraczania dopuszczalnej
ładowności Pojazdu, korzystania z Pojazdu w celach, do których nie jest przystosowany oraz
korzystania z Pojazdu dla celów wykonywania działań zabronionych na podstawie przepisów
aktów prawnych obowiązujących w Polsce.
3.

Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że w Pojazdach nie będzie palony tytoń, a w
przypadku przewozu zwierząt w Pojeździe, muszą one znajdować się w specjalnie do tego celu
przeznaczonych transporterach. Jeżeli osoby podróżujące Pojazdem będą palić tytoń lub w
Pojeździe przewożone będą zwierzęta poza specjalnie do tego celu przeznaczonymi
transporterami albo naruszone zostaną procedury określone w instrukcjach użytkowania Pojazdu
sporządzonych przez producenta i znajdujących się w aplikacji i na stronie internetowej,
użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych wskazanych w Cenniku. Spółka
będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.

4.

Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia, że w przypadku zaparkowania Pojazdu, również
na krótki okres, wyłączone zostaną światła i odtwarzacz, szyby i szyberdach zostaną zamknięte, a
wszystkie zamki zostaną zablokowane.

5.

Użytkownikowi zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności mających na celu
odczytanie, skopiowanie, zmianę lub skasowanie danych w systemie Pojazdu oraz podejmowania
prób takich działań.

6.

Użytkownik zobowiązuje się do zaparkowania Pojazdu po zakończeniu podróży zgodnie z
zasadami wskazanymi w rozdziale VI ustęp 1 punkt 1. Użytkownik upewni się, że Pojazd nie
został zaparkowany w miejscu zarezerwowanym dla osób trzecich, a także nie pozostawi Pojazdu
w miejscu, w którym parkowanie jest zabronione zgodnie ze wskazaniami pionowych lub
poziomych znaków drogowych. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za naruszenia
przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) i innych
obowiązujących aktów prawnych (w tym prawa miejscowego) w związku z zaparkowaniem
Pojazdu w miejscu niedozwolonym.

7.

Użytkownik samodzielnie pokrywać będzie koszty parkowania Pojazdu na płatnych parkingach
w Okresie użytkowania Pojazdu.

VII.

Rozliczenia pomiędzy stronami

1.

Użytkownik zapłaci Wynajmującym opłaty za Usługę zgodnie z Cennikiem obowiązującym w
chwili rozpoczęcia użytkowania Produktu.
2.

Użytkownik zapłaci Wynajmującej spółce opłatę za Usługę w stosunku do Pojazdu za każdy

kilometr przejechany przez Pojazd powyżej liczby darmowych kilometrów uwzględnionej w
cenie za jedną minutę użytkowania Pojazdu zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili
rozpoczęcia użytkowania Pojazdu. Opłata za Usługę zostanie obliczona przez pomnożenie liczby
kilometrów przejechanych przez Pojazd nieuwzględnionych w cenie najmu przez stawkę za jeden
kilometr wskazaną w Cenniku. Odległość przejechana przez Pojazd zostanie zaokrąglona w górę
do pełnego kilometra.

3.

Wynajmujący wedle własnego uznania uprawnieni są do udzielenia Użytkownikowi limitu
kredytowego na usługi, to jest maksymalnej dopuszczalnej kwoty zadłużenia wobec nich z tytułu
świadczenia Usług na rzecz Użytkownika. Wyłącznie uprawnionymi do zmiany wyżej
wskazanego limitu kredytowego, jego anulowania, zmniejszenia lub zwiększenia w każdej chwili
są Wynajmujący.

4.

Użytkownik jest zobowiązany do powiązania jego karty płatniczej z jego osobistym kontem
elektronicznym. Użytkownik jest uprawniony do powiązania więcej niż jednej karty płatniczej i
wyboru karty, która zostanie użyta do zapłaty za Usługi przed rozpoczęciem każdej podróży.
Karta płatnicza powiązana z kontem elektronicznym musi umożliwić automatyczne pobieranie
środków z konta Użytkownika powiązanego z kartą. Po osiągnięciu kwoty wskazanej w Cenniku,
należność za wykonane usługi zostanie automatycznie pobrana z wyżej wskazanej karty. Jeżeli
kwota wskazana w Cenniku nie zostanie osiągnięta do końca bieżącego miesiąca, kwota
naliczonych opłat za Usługi zostanie automatycznie pobrana w ostatnim dniu bieżącego miesiąca.

5.

Wynajmujący będą uprawnieni do zablokowania na powiązanej karcie płatniczej kwoty w
wysokości nie wyższej niż 20 złotych celem weryfikacji, czy karta ta działa w sposób
umożliwiający Spółce dokonanie rozliczeń z Użytkownikiem.

6.

W przypadku udanego pobrania kwoty należnej za Usługi wykonane podczas bieżącego miesiąca
zgodnie z opisaną w niniejszym rozdziale procedurą, Użytkownikowi zostanie wystawiona
faktura VAT. Faktura ta będzie wystawiana raz w miesiącu, niezależnie od liczby dokonanych w
tym okresie przejazdów.

7.

Użytkownik jest uprawniony do podania danych na potrzeby odbioru faktur VAT w jego koncie
elektronicznym, obok powiązanej karty płatniczej (lub jednej z powiązanych kart). W takim
wypadku, po wybraniu dla celów rozliczeń karty płatniczej, dla której wskazano dane do faktury
VAT, faktura VAT zostanie przesłana (po zwrocie Produktu na Miejsce Postoju i jego
zablokowaniu), na adres email podany przez Użytkownika. Płatność dokonana z tytułu Usług
zostanie zafakturowana na odbiorcę faktury VAT.
8.

W przypadku niemożności pobrania środków lub niewystarczającej ilości środków na karcie,
kolejna podróż przy użyciu Pojazdu (lub jego rezerwacja w stosownym przypadku) będzie
niemożliwa do czasu dokonania zapłaty i pełnego rozliczenia wszystkich naliczonych płatności
zgodnie z Warunkami i Cennikiem.

9.

W przypadku nierozliczenia się przez Użytkownika z wykonanych Usług do ostatniego dnia

bieżącego miesiąca (tj. w przypadku gdy łączna kwota opłat za Usługi nie zostanie automatycznie
pobrana w ostatnim dniu bieżącego miesiąca), Spółka wystawi fakturę VAT na Usługi wykonane
w ciągu tego miesiąca na podstawie danych dostępnych w Systemie elektronicznym i Systemie
pojazdu i prześle ją Użytkownikowi drogą mailową w terminie do 5 (piątego) dnia roboczego
miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest opłata za Usługi. Użytkownik jest
uprawniony do uzyskania wglądu w wystawione faktury na jego koncie elektronicznym w
Aplikacji mobilnej lub na Stronie internetowej. Jeśli rozliczenie nie nastąpiło automatycznie,
Użytkownik jest zobowiązany do rozliczenia opłat za Usługi za poprzedni miesiąc do 10
(dziesiątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest opłata za Usługi. Po
otrzymaniu faktur, Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy dane podane w fakturach
są prawidłowe i powiadomienia Wynajmujących o ewentualnych nieprawidłowościach w
terminie 5 (pięciu) dni roboczych. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.) jest zobowiązany do
wniesienia ewentualnych reklamacji dotyczących naliczonych opłat i informacji wskazanych na
fakturach w terminie 5 (pięciu) dni od daty otrzymania faktury – w przypadku niewniesienia
przez Użytkownika reklamacji w wyżej wskazanym terminie, przyjmuje się, że Użytkownik
zaakceptował wystawioną fakturę oraz naliczone opłaty.
10.

Jeżeli Użytkownik niebędący konsumentem wystąpi o ponowne wystawienie/korektę
wystawionej mu faktury z przyczyn nieleżących po stronie Spółki (np. jeżeli Użytkownik poda
nieprawidłowe dane lub faktura wystawiona dla osoby fizycznej ma zostać wystawiona dla osoby
prawnej), naliczona zostanie dodatkowa opłata za ponowne wystawienie/korektę faktury zgodnie
z Cennikiem.

11.

Jeżeli Użytkownik nie otrzyma faktury drogą mailową w terminie wskazanym w ustępie 6,
wskazanym powyżej, Użytkownik zobowiązuje się do wystąpienia do Spółki o jej otrzymanie.
Użytkownik będzie zawsze pobierał i sprawdzał wszystkie wystawione faktury logując się na
swoje osobiste konto elektroniczne.

12.

W przypadku braku terminowego rozliczenia się ze Spółką przez Użytkownika, Spółka będzie
uprawniona do upoważnienia firmy windykacyjnej do przeprowadzenia czynności
windykacyjnych lub dokonania przelewu swojej wierzytelności wobec Użytkownika na rzecz
firmy windykacyjnej, co Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę.

13.

Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kar umownych, zapłaty wszelkich
odszkodowań i innych należności na rzecz Spółki w terminie 10 dni kalendarzowych od daty
żądania zapłaty, chyba że z niniejszego regulaminu wynika inny termin.

14.

Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Spółki odsetek za opóźnienie w spełnieniu
świadczenia pieniężnego w wysokości dwukrotności ustawowej stopy odsetek za opóźnienie w
spełnieniu świadczenia pieniężnego zgodnie z art. 481 § 2 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 2018
r., poz. 1025, z późn. zm.) w stosunku rocznym.
15.

Uiszczenie kar umownych lub odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego nie
zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich innych szkód poniesionych przez

Wynajmujących, które nie zostaną pokryte karą lub odsetkami. Nałożenie kar umownych
przewidzianych niniejszym Regulaminem nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wykonania
obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.
16.

Jeżeli w toku korzystania z Usług Użytkownik osiągnie limit określony w Cenniku, Spółka
będzie uprawniona do zażądania od Użytkownika zapłaty za dotychczasowy wynajem Pojazdu i
Usługi wykonane przez Spółkę na rzecz Użytkownika przed upływem deklarowanego okresu
użytkowania Pojazdu. Jeżeli Użytkownik nie zapłaci wyżej wskazanej kwoty w uzgodnionym
terminie, będzie zobowiązany do odstawienia Pojazdu na Miejsce Postoju i prawidłowego
ukończenia jego użytkowania nie później niż w terminie jednej godziny od czasu otrzymania
przedmiotowego żądania, a jeżeli zakończenie użytkowania Pojazdu nie będzie możliwe w tym
terminie – w odpowiednim terminie uzgodnionym wzajemnie między Stronami. Jeżeli
Użytkownik nie dokona rozliczenia lub nie odstawi Pojazdu na Miejsce Postoju, Spółka będzie
uprawniona do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Systemu elektronicznego i
zablokowania możliwości korzystania z Pojazdów (w tym zablokowania zapłonu) do chwili
uiszczenia przez Użytkownika kwoty naliczonej z tytułu wykorzystanych Usług, a także do
zgłoszenia bezprawnego przywłaszczenia Pojazdu organom ścigania.

17.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z Pojazdu przez okres przekraczający 1 (jeden)
dzień, Spółka będzie uprawniona do rozpoczęcia pobierania opłat za Usługi obliczonych zgodnie
z Cennikiem obowiązującym w chwili rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Pojazdu z
karty płatniczej powiązanej z kontem Użytkownika w Systemie elektronicznym co 24
(dwadzieścia cztery) godziny.

18.

Spółka jest uprawniona do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, anulowania
podróży (lub rezerwacji) Użytkownika i zablokowania Użytkownikowi dostępu do Systemu
Elektronicznego, jeżeli Użytkownik nie będzie stosował się do postanowień niniejszego
Regulaminu. Nadto, w takim przypadku, Spółka będzie uprawniona do zażądania od
Użytkownika odstawienia Produktu na najbliższe Miejsce Postoju w odpowiednim terminie przez
nią wskazanym. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi na to zgody lub nie wykona żądania Spółki we
wskazanym terminie , Spółka będzie uprawniona do zablokowania Użytkownikowi dostępu do
Systemu elektronicznego lub zablokowania możliwości korzystania z Produktów (w tym
zablokowania zapłonu) i uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego użytkowania Produktów;
pracownik Spółki będzie również uprawniony do odebrania Pojazdu bez udziału Użytkownika
lub odbioru Produktu na koszt i ryzyko Użytkownika bez konieczności uzyskania jego uprzedniej
zgody, w tym przy wykorzystaniu usług świadczonych przez tzw. pomoc drogową.

VIII.

Postanowienia końcowe

1.

Regulamin wchodzi w życie względem Użytkownika od momentu potwierdzenia przez niego
zapoznania się z nimi w chwili rejestracji Użytkownika.
2.

Wynajmujący są uprawnieni do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie i w Cenniku,
powiadamiając o tym z wyprzedzeniem 7 (siedmiu) dni kalendarzowych na swojej Stronie
internetowej i w Aplikacji mobilnej oraz przesyłając Użytkownikom zawiadomienie drogą

mailową. Zmiany nie mogą naruszać praw Użytkowników wynikających z Usług wykonanych
przed wejściem w życie zmian.

3.

Jeżeli po wejściu w życie zmian w Regulaminie lub Cenniku, o których Użytkownik zostanie
powiadomiony zgodnie z procedurą opisaną w ustępie 2 niniejszego Regulaminu, Użytkownik
kontynuował będzie korzystanie z Produktów na podstawie niniejszego regulaminu, przyjmować
się będzie, że Użytkownik zaakceptował zmiany dokonane przez Spółkę w Regulaminie lub
Cenniku. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje wyżej wskazanych zmian, będzie zobowiązany do
odstawienia Produktu na Miejsce Postoju i prawidłowego zakończenia podróży Produktem,
niekorzystania z Usług opisanych w niniejszym Regulaminie po terminie wejścia w życie nowego
Regulaminu i rezygnacji z dalszego korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę drogą
powiadomienia przesłanego Spółce pocztą mailową.
4.

Spółka jest uprawniona do przeniesienia praw i obowiązków z umów łączących Spółkę i
Użytkownika regulowanych niniejszym Regulaminem na rzecz dowolnej osoby trzeciej za
powiadomieniem Użytkownika drogą mailową, co Użytkownik niniejszym przyjmuje do
wiadomości i na co wyraża zgodę. Zapis nie dotyczy Konsumenta.

5.

Zgodnie z art. 38 punkt 12 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683, z późn.
zm.), Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy najmu łączącej Użytkownika i
Spółkę, z wyjątkiem sytuacji gdy rezygnuje z prawa odstąpienia w zamian za natychmiastowe
rozpoczęcie świadczenia najmu.

6.

Niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu i będzie z nim zgodnie interpretowany. We
wszelkich kwestiach nieuregulowanych stosuje się postanowienia ustawy kodeks cywilny (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z
2017 r., poz. 683, z późn. zm.) oraz innych odpowiednich powszechnie obowiązujących aktów
prawnych.

7.

Wszelkie spory wynikające z umów łączących Spółkę i Użytkownika tu regulowanych lub w
związku z tymi regulacjami będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo polski sąd
powszechny.

8.

W przypadku zaistnienia sporu ze Spółką, Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dostęp do
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń możliwy jest między
innymi poprzez arbitraż konsumencki działający w ramach Inspekcji Handlowej. Użytkownik
może również zgłosić się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta, Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów lub innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Europejskie Centrum Konsumenckie, w
sposób ustalony przez te organizacje.